Nieuws

Dienst Grindcel

Realisatie van de grindwinning in Limburg conform de bepalingen van het grinddecreet. De taakstelling van de POM op dit domein is geregeld bij decreet en door een dienstenovereenkomst afgesloten tussen POM Limburg en de grindcel. De evolutie van de taakstelling op dit vlak is afhankelijk van de beslissingen die verder genomen worden in het kader van het grinddecreet. In principe worden eind 2008 de ontginningsquota behaald en komt er een einde aan de ontgrinding.

  • Op basis van het grinddecreet staat de POM in voor de materiële voorbereiding, de technische en administratieve ondersteuning en uitvoering van de beslissingen die genomen worden door de Grindcel en de subcomité’s die in dit kader functioneren, met name het herstructureringscomité, het sociaal comité en het onderzoekscomité.
  • De POM kan de opdracht opnemen tot verwerving van gebieden die aangeduid worden als nieuwe grindwinningsgebieden, de afwikkeling van de onteigeningen en het verlenen en opvolgen van concessies.
  • Beheer van de herbestemde gebieden: op vraag van de betrokken partijen kan de POM een adviserende- en ondersteunende rol vervullen in het uittekenen van een herbestemmingsvisie en van beheerstructuren voor de herbestemde gebieden. Aangezien de gebieden geen economische herbestemming krijgen die behoort tot de kerntaken van de POM is de POM geen trekkende partij in deze materie.

Meer info

Contactpersoon: Carine Vanderhenst, tel. 011 300 100 of carine.vanderhenst@pomlimburg.be