Nieuws

Grind

Projectgrindwinning

foto grindOp 3 april 2009 keurde de Vlaamse Regering een wijzigingsdecreet goed inzake de grindwinning in Limburg. Dit wijzigingsdecreet kwam er na een akkoord tussen de grindsector, de landbouwers en de natuur- en milieubewegingen. Het uitgangspunt van het nieuwe decreet is dat commerciële grindwinning mogelijk moet blijven, op voorwaarde dat dit de mogelijkheid creëert om landschapsecologie en biodiversiteit van de Limburgse natuur te verbeteren.

In tegenstelling tot het verleden is er nu sprake van een projectmatige aanpak, waarbij ieder project op zichzelf wordt onderzocht. De partners zullen elk voor zichzelf de afweging maken of het projectvoorstel aan hun voorwaarden voldoet. Nieuwe projecten kunnen enkel opgestart worden wanneer alle betrokkenen eenparig akkoord zijn.

Om de projecten te beoordelen wordt een technische commissie opgericht. In elk voorstel zal rekening gehouden worden met een landbouweffectenrapport en wordt onderzocht hoe met flankerende maatregelen de eventuele impact kan gecompenseerd worden. Er zal ook telkens nagegaan worden of een project een meerwaarde heeft voor het landschap en de biodiversiteit. Elk project moet daarnaast gepaard gaan met zo weinig mogelijk hinder en neveneffecten.

Het is de bedoeling dat de projectgrindwinning beschouwd wordt als een afzonderlijke vorm van grindwinning, waarvoor de regels van het bestaande Grinddecreet niet gelden.

Het is nu wachten op het uitvoeringsbesluit zodat het zogenaamde projectgrindwinningcomité kan opgericht worden. Dit projectcomité doet vervolgens een voorstel aan de Vlaamse regering betreffende de procedure en uitvoeringmodaliteiten inzake het voorbereiden, uitvoeren en opvolgen van de projecten in dit comité.


4 comités

Het vorige grinddecreet, van 14 juli 1993, regelde de grindwinning in de provincie Limburg en bepaalde dat deze eindig is. Voor de uitvoering van de doelstellingen uit dat decreet werden destijds vier comités opgericht die nog steeds actief zijn. Elk comité behandelt zijn specifieke materie.

  • Het overkoepelend Grindcomité coördineert en ziet toe op de afbouw van de nog mogelijke grindontginning.
  • Het Herstructureringscomité staat in voor de herinrichting van ontgonnen grindgebieden.
  • Het Sociaal comité staat borg voor de sociale begeleiding van de werknemers die hun baan verliezen ten gevolge van het grinddecreet.
  • Het Onderzoekscomité gaat op zoek naar grindvervangende granulaten en ondersteunt de commercialisering.

Voor de materiële voorbereiding en de uitvoering van hun beslissingen doen het Grindcomité en de subcomités een beroep op POM Limburg. Een reorganisatie van dienstverlening naar de comités resulteerde in 2002 tot de oprichting en implementatie van de Grindcel die logistiek ondersteund wordt door POM. De cel adviseert de diverse comités en de overheid bij de uitvoering van de taken en het beleid. Daarnaast staat zij in voor de technische en administratieve dienstverlening aan het Grindcomité en de subcomités.
Meer info


Onteigeningen en concessies

Vergunningen voor de exploitatie van grind in nieuwe grindwinningsgebieden kunnen slechts worden verleend nadat POM Limburg de eigendom heeft verworven van het betrokken gebied en met de exploitanten een concessieovereenkomst heeft afgesloten. Het grinddecreet bepaalt dat POM Limburg, bij aankoop of onteigening, eigenaar wordt van de reservegebieden en van de randzones nodig voor de herinrichting. dit gebeurt op bindend advies van het Grindcomité. Voor deze taken is een dienstenovereenkomst afgesloten tussen het Grindcomité en POM Limburg.

Grindwinning 2POM Limburg is sinds het begin van de jaren tachtig eigenaar en concessieverlener van het berggrindwinningsgebied 'Mechelse Heide' te Maasmechelen. Door het grinddecreet zijn daar het grindwinningsgebied 'Boterakker' te Kinrooi en 'Meerheuvel' te Dilsen-Stokkem bijgekomen. Momenteel loopt de procedure voor de berggrinduitbreidingsgebieden.

De financiering van deze activiteiten gebeurt vanuit het zelfbedruipend Grindfonds, dat gespijsd wordt door een grindheffing op een toegekend en ontgonnen grindquotum. Deze heffing wordt betaald door de grindexploitanten-quotumhouders.